Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XVI/116/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: określenia ulg w cenach biletów w lokalnym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Miejskiej Giżycko

Uchwała traci moc na podstawie uchwały nr XXI/41/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2016 r. Uchwała Nr XVI/116/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie określenia ulg w cenach biletów w lokalnym transporcie zbiorow

Uchwała nr XVI/115/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości

Uchwała Nr XVI/115/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości Na podstawie art. 98a ust. 1 oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Uchwała nr XVI/114/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 2007

Uchwała Nr XVI/114/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 2007 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591, z późn. zm.) oraz art.191 ust.2 i ust.3...

Uchwała nr XVI/113/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok

Uchwała nr XVI/113/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.165,art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca...

Uchwała nr XVI/112/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: wyboru ławników

Uchwała nr XVI/112/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wyboru ławników. Na podstawie art. 160 oraz art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje: § 1 Stwierdza się,...

Uchwała nr XVI/111/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2008 rok

Uchwała Nr XVI/111/07 R a d y M i e j s k i e j w G i ż y c k u z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2008 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.”d”oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r,Nr 142 poz.1591 ze zm.)oraz...