Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP)

Memorandum Informacyjne wraz z ankietą na potrzeby testowania rynku wykonawców zainteresowanych realizacją projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn. "Kompleksowe zagospodarowanie Plaży Miejskiej w Giżycku na cele turystyczno-rekreacyjno-usługowe w formule partnerstwa publiczno-prywatnego".


Cel memorandum i zastrzeżenia


Niniejsze Memorandum informacyjne skierowane do podmiotów potencjalnie zainteresowanych realizacją Przedsięwzięcia w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. „Memorandum Informacyjne” - nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Gmina Miejska Giżycko jest zainteresowana pozyskaniem opinii, oczekiwań i warunków na jakich potencjalni Partnerzy Prywatni wzięliby udział we współpracy przy realizacji Przedsięwzięcia, pn. „Kompleksowe zagospodarowanie Plaży Miejskiej w Giżycku na cele turystyczno-rekreacyjno-usługowe w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Etap I” (dalej zamiennie – Przedsięwzięcie).

Przedstawione w Memorandum założenia i informacje mają charakter wstępny i mogą ulec modyfikacjom, np. po przedstawieniu oczekiwań i uwag przez potencjalnych Partnerów Prywatnych.

Memorandum informacyjne wchodzi w skład etapu testu rynku. Test rynku jest etapem przedrealizacyjnym ww. Przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego mającym na celu wstępną ocenę możliwości realizacji Przedsięwzięcia. Celem testu jest uzyskanie opinii
i informacji potencjalnie zainteresowanych podmiotów w zakresie realnych
i jednocześnie efektywnych rozwiązań jego realizacji. Ewentualna umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym zawarta zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 711 ze zm.– dalej „ustawa o PPP”) po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.  – dalej „PZP”).

 

Zaproszenie do udziału w testowaniu rynku 


Gmina Miejska Giżycko zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe zagospodarowanie Plaży Miejskiej na cele turystyczno-rekreacyjno-usługowe w Giżycku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Etap I”.

Celem Przedsięwzięcia jest zagospodarowanie obszaru tzw. Plaży Miejskiej w Giżycku (w zakresie określonym w I etapie) poprzez stworzenie wyjątkowego, unikalnego obszaru rekreacyjnego z gminną zielenią urządzoną skomponowaną z naturalnym pięknem krajobrazu związanego z bezpośrednim sąsiedztwem jeziora Niegocin, przy jednoczesnym stworzeniu na tym obszarze atrakcyjnych architektonicznie i funkcjonalne obiektów usługowych związanych z obsługą ruchu turystycznego i rekreacyjnego.

Z pomocą przeprowadzonego testu rynku Gmina Miejska Giżycko dąży do wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji Przedsięwzięcia, ostatecznych ram Przedsięwzięcia, rozwiązań przestrzennych i technicznych,  modelu finansowania Przedsięwzięcia i źródeł pochodzenia kapitału potrzebnego do jego sfinansowania, warunków finansowania, rodzajów zabezpieczeń, a także najważniejszych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ponadto uczestnicy testowania rynku zostaną poproszeni o rekomendację w zakresie potencjalnie najkorzystniejszych w ich ocenie rozwiązań, które będą stanowiły podstawę dokonania korekty wstępnie przyjętych koncepcji i założeń.


Podstawowe założenia Przedsięwzięcia


W ramach niniejszego Przedsięwzięcia zakłada się, że Partner Prywatny zaprojektuje, sfinansuje i wykona w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty podpisania umowy o PPP uzgodniony zakres (etap I szczegółowo określony na załączniku graficznym w pkt 1.1.2) zagospodarowania terenu Plaży Miejskiej w Giżycku w oparciu o posiadaną przez Gminę Miejską Giżycko „Koncepcję zagospodarowania obszarów przy Plaży Miejskiej w Giżycku - Kompletne założenie przestrzenne”. Partner prywatny będzie zobowiązany tak zorganizować proces budowlany by w okresie tzw. „sezonu” (czerwiec-sierpień ) zapewnić możliwość powszechnego korzystania z piaszczystej plaży oznaczonej na załączniku graficznym oznaczeniem 1.1.2.1. cyfrą 3.

Po zakończeniu etapu inwestycyjnego (projektowo – budowlanego) Partner prywatny będzie utrzymywał i zarządzał składnikami mienia wytworzonymi w następstwie tego etapu w aspektach: „technicznym” i „użytkowym”, przy czym elementy ogólnodostępne zagospodarowania zostaną przeznaczone do powszechnego użytku zgodnie z Regulaminem „Plaży Miejskiej w Giżycku, określonym właściwą uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku, natomiast prawo do dysponowania składnikami mienia w postaci obiektów usługowych wytworzonych w następstwie Przedsięwzięcia będzie przysługiwało Gminie Miejskiej Giżycko, która będzie wydzierżawiała te obiekty podmiotom trzecim i czerpała z tego pożytki oraz organizowała działalność rekreacyjną na Plaży Miejskiej w Giżycku w zakresie ustalonym w umowie PPP. Po wykonaniu zagospodarowania Gmina Miejska Giżycko będzie uiszczała przez okres minimum 15 i maksimum 25 lat (do ustalenia w toku dialogu) na rzecz partnera prywatnego okresową opłatę za dostępność, połączoną z uzgodnionym standardem utrzymywania składników majątkowych wytworzonych w następstwie Przedsięwzięcia. Standard wytworzenia i utrzymywania elementów zagospodarowania będzie połączony z odpowiedzialnością Partnera Prywatnego w postaci systemu kar umownych skorelowanych z opłatą za dostępność (możliwość potrąceń).

Po zakończeniu umowy wszelkie składniki mienia staną się własnością Gminy Miejskiej Giżycko.

Gmina Miejska Giżycko dopuszcza zagospodarowanie terenu Plaży Miejskiej w Giżycku w oparciu o alternatywną propozycję koncepcji zagospodarowania zgłoszoną przez Partnerów Prywatnych mającą na celu optymalizację realizacji Przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem uwzględnienia w tej koncepcji podstawowych założeń w zakresie: rozkładu ciągów komunikacyjnych, osi widokowych, optymalizacji rozmieszczenia obiektów usługowych oraz podstawowych funkcji terenu wynikających z koncepcji zagospodarowania posiadanej przez Gminę Miejską Giżycko oraz poprzedzającego opisu. Gmina Miejska Giżycko dopuszcza również modyfikację zasad wynagradzania Partnera Prywatnego w postaci możliwości częściowego (oprócz opłaty za dostępność) wynagradzania związanego z czerpaniem pożytków z części wybudowanych obiektów przez określony czas.

Gmina Miejska Giżycko przewiduje, że wstępny, orientacyjny koszt realizacji Przedsięwzięcia w zakresie inwestycyjnym (projektowo – budowlanym) zawrze się w kwocie od 32 000 000 zł do 35 000 000 zł.

            Uwzględniając ww. założenia zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii co do optymalnego zakresu funkcjonalnego Przedsięwzięcia oraz akceptowanego modelu jego realizacji i zarządzania. Państwa sugestie i uwagi będą miały istotne znaczenie dla właściwej realizacji Przedsięwzięcia i przyczynią się do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań, uwzględniających korzyści zarówno strony prywatnej, jak i osiągnięcie celu publicznego.

            Uzyskane od Państwa informacje zostaną zagregowane, aby zminimalizować możliwość identyfikacji podmiotów, które udzieliły na nie odpowiedzi, przy czym formularz ankietowy nie wymaga podpisu.

            Ogłoszenie postępowania związane z wyborem Partnera Prywatnego planowane jest na  I/II kwartał 2021 r., prosimy zatem o lekturę Memorandum oraz o odesłanie wypełnionej ankiety na wskazane na ostatniej stronie Memorandum adresy kontaktowe w terminie do dnia 15 września 2020 r.

Liczymy na Państwa zainteresowanie planowanym Przedsięwzięciem oraz udział w niniejszym badaniu ankietowym.         

Serdecznie zapraszamy do współpracyPełna treść Memorandum oraz Ankieta do Memorandum w wersji edytowalnej stanowią załączniki do niniejszego Zaproszenia.


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-08-03
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 sierpnia 2020 15:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 1149
03 sierpnia 2020 15:57 (Natalia Żadziłko) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_memorandum_informacyjnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 sierpnia 2020 15:57 (Natalia Żadziłko) - Dodanie załącznika [ankieta_do_memorandum.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 sierpnia 2020 15:56 (Natalia Żadziłko) - Dodanie załącznika [memorandum_informacyjnego_ppp_plaza_miejska.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)