Zarządzenia

Zarządzenie Nr 157/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok

 

 

Z a r z ą d z e n i e Nr 157/2015

B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a

z dnia 23 listopada 2015 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok

 

Na podstawie Uchwały Nr IV/2/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2015 rok oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku ,poz.885) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Giżycka na rok 2015 uchwalonym Uchwałą Nr IV/2/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 roku poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do

niniejszego zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 108.324 zł.

 

 

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2015 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 92.631.232,95 zł,

z tego: dochody bieżące - 86.784.664,95 zł

dochody majątkowe - 5.846.568,00 zł.

Plan wydatków budżetowych - 91.878.404,95 zł,

z tego: wydatki bieżące - 83.057.771,95 zł

wydatki majątkowe - 8.820.633,00 zł.

2. Planowana nadwyżka budżetu miasta wynosi 752.828 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej

zaciągniętych kredytów .

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

Burmistrz Miasta

 /-/

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-11-23
Dokument wytworzony przez: Referat Budżetowy (RB) Wydział Finansowo-Księgowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Ołoszczyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2015 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Wołoszyn
Ilość wyświetleń: 933
23 listopada 2015 15:13 (Dorota Wołoszyn) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_zarzadzenie__158.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2015 15:06 (Dorota Wołoszyn) - Dodanie załącznika [zalacznik_1_zarzadzenie_157_2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2015 15:05 (Dorota Wołoszyn) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)