Zarządzenia

Zarządzenie Nr 438/2014 z dnia 01.07.2014r. w spawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

Zarządzenie Nr 438/2014
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia  01.07. 2014 r. 

Burmistrz Miasta Giżycka działając w oparciu o zapisy art. 28 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(Dz.U. Nr 157, poz.1240), art.11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1563 ze zm., Dz. U. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) oraz art. 221 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013. 885)

Ogłasza II otwarty konkurs ofert dla  klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

I. Wysokość wsparcia finansowego

Kwota przewidziana w budżecie Miasta Giżycka na ten cel to 140 000 zł

II. Rodzaj i warunki realizacji zadania

Finansowe wsparcie działalności klubów sportowych w okresie od 31.07.2014r. do 31.12. 2014 r.

Dotacje celowe mogą  uzyskać kluby sportowe działające na terenie Miasta Giżycka, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1.Realizuje cele publiczne poprzez:

- poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Miasta,

- zachęcanie mieszkańców miasta do udziału w sporcie i rekreacji,

- poprawę stanu zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców,

- zaspakajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców, zawodników,

- pobudzenie kreatywności i wpływu na rozwój sportu na terenie Miasta,

- zaangażowanie jak największej liczby dzieci i młodzieży,

- kreowanie pozytywnego wizerunku Giżycka poprzez udział w widowiskach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym,

- popularyzację uprawiania sportu wśród osób starszych.

 

 Dotacja  może być przeznaczona  w szczególności na: 

-realizację programów szkolenia sportowego

-zakup sprzętu sportowego

-pokrycie kosztów uczestnictwa w  zawodach

-pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

-finansowanie stypendiów sportowych

-wynagrodzenia kadry szkoleniowej

Termin i tryb wyboru ofert:

1. Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 22.07.2014 r. do godz. 15.30  zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferta, która wpłynie po wymienionym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

2. Wzory ofert dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”, „Formularze wniosków do pobrania”.

3. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty terminu ich składania. 

4. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.

5. Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2014 roku.

6. Kryteria oceny oferty:

a) możliwość realizacji zadania  publicznego przez klub sportowy

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie

d) wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

- wkład finansowy stanowią środki finansowe własne klubu lub pozyskane  ze źródeł innych niż budżet Urzędu Miejskiego w Giżycku

- wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego – w tym świadczenie

wolontariuszy i pracy społecznej członków klubu

- wkład osobowy powinien być udokumentowany przez klub np. poprzez

zawarcie umowy z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie

o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania

e) pozytywna ocena realizacji zleconych zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków w latach poprzednich.

7. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, pok. 117, Tel. 87 7324 137.

8. Dokumenty podstawowe:

a) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

b) dołączony do oferty obowiązujący odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru

c) Formularze do pobrania ze strony internetowej gizycko.pl zakładka Organizacje pozarządowe dział Formularze wniosków do pobrania

Pouczenie:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Sport,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy al. 1 Maja 14, 1p.

 

Burmistrz Giżycka

           /-/

Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2014
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2014 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 2100
01 lipca 2014 15:11 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)