Zarządzenia

Zarządzenie Nr 341/2013 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12 listpada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Giżycko, położonego w Giżycku przy Placu Grunwaldzkim 1.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Giżycka

nr  341/2013

z dnia  12 listopada 2013 r.

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Giżycko, położonego w Giżycku przy Placu Grunwaldzkim 1.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm..) oraz §1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr 169/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku zarządzam co następuje:

 

§1

  1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Giżycko, położonego w Giżycku przy Placu Grunwaldzkim 1, zwana dalej „Komisją”.
  2. Do zadań Komisji należy wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem
    i przeprowadzeniem postępowania przetargowego.

 

§2

      1.   W skład Komisji wchodzą:

a)      Zastępca Burmistrza Miasta Giżycka  – Przewodniczący Komisji

b)      Sekretarz Miasta – Zastępca Przewodniczącego Komisji

c)      Architekt Miejski – Członek Komisji

d)     Naczelnik Wydziału Mienia – Członek Komisji

 

 

§3

  1. Komisja jest powołana na czas oznaczony
  2. Prace Komisji rozpoczynają się w dniu 12 listopada 2013 r. i trwają do czasu sporządzenia protokołu z przebiegu posiedzenia Komisji wskazującego propozycję wybranej oferty lub stwierdzającego niedokonanie wyboru ze wskazaniem przyczyn.

§4

            Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Mienia

 

§5

             Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

      Burmistrz

   Miasta Giżycka

          /-/

Jolanta Piotrowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.11.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Markowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2013 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Piotrowicz
Ilość wyświetleń: 1078
15 listopada 2013 14:46 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)