Zarządzenia

Zarządzenie Nr 228/2012 Burmistrz Miasta Giżycka z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013r.

Zarządzenie Nr 228/2012

Burmistrz Miasta Giżycka

z dnia 5.12.2012r.

 

Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w 2013r. w następujących dziedzinach:

 

I. Rodzaje zadań

1. Zadania  z  zakresu  ochrony  zdrowia:

 • badania  profilaktyczne  dzieci  i  dorosłych,
 • porady  logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie  realizowane  przez  pedagoga specjalnego,
 •  szczepienia profilaktyczne,
 • rehabilitacja osób niewidomych i tracących  wzrok, 
 • działania wynikające  z  rozeznanych  potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta -  opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych,
 • akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na  wodzie”,
 • imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,
 • inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających  do  zaznajamiania mieszkańców z czynnikami  szkodliwymi  dla  zdrowia  oraz ich skutkami,
 • podejmowanie innych  działań  wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta.

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2013 wynosi 20.000zł, w roku 2012 przeznaczono na ten cel kwotę 20.000 zł.

2. Zadania  z  zakresu  opieki  społecznej:

 • świadczenie  usług  opiekuńczych  w  miejscu  zamieszkania,
 • działania  z  zakresu  profilaktyki  i  opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań  z  zakresu  pomocy społecznej wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  gminy, w tym tworzenie  i  realizacja  programów  osłonowych,
 • działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie,
 • działania wspierające rodziny wielodzietne.

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2013 wynosi 10.000 zł, w roku 2012 przeznaczono na ten cel kwotę 10.000zł.

 

3. Zadania  z  zakresu  kultury  i ochrony  dziedzictwa  narodowego:

 • organizacja  imprez  kulturalnych  na  terenie  miasta, 
 • organizacja imprez patriotycznych  i przedsięwzięć  z  zakresu  ochrony dziedzictwa narodowego,
 • imprezy  popularyzujące  Twierdzę  Boyen,
 • wzmacnianie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej,
 • wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej,
 • wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwój mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi.

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2013 wynosi 30.000 zł, w roku 2012 przeznaczono na ten cel kwotę 30.000zł.

 

4. Zadania z  zakresu kultury fizycznej:

 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej,
 • organizacja czasu wolnego  dzieci i młodzieży,
 • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach,
 • wspieranie projektów z zakresu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych przyczyniając się do rozwoju sportu i jego popularyzacji oraz wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach w tym aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach w tym dofinansowanie korzystania z obiektów sportowych przez kluby sportowe i stowarzyszenia, oraz pomoc z zakupie strojów sportowych reklamujących miasto Giżycko,
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej
 • wspieranie udziału Organizacji Pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto Gizycko.

 

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2013 wynosi 60.000 zł, w roku 2012 przeznaczono na ten cel  kwotę 60.000zł.

 

Łączka wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadań w 2013 roku wynosi 120.000zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy).


II. Termin i tryb wyboru ofert:

 1.     Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 31.12.2012r. do godz 15:30 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferta, która wpłynie po wymienionym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 2.     Wzory ofert dostępne są na stronie internetowej
  www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe -> Formularze wniosków do pobrania”.
 3.     Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty terminu ich składania.
 4.     Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
 5.    Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.
 6.     Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu  31 grudnia  2013roku.
 7.    Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:

a)      możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

b)      przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c)      proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

d)     udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

e)      planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; (minimum 10% finansowy wkład własny),

f)       analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji Urzędy  Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, pok. 117, Tel. 87 7324 137.

9. Dokumenty podstawowe:

a)     prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów),  upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

b)    dołączony do oferty obowiązujący statut Organizacji

c)     dołączony do oferty obowiązujący odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

Pouczenie:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

 

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

 

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy Al. 1 Maja 14, 1p.

 

 

z up. Burmistrz Miasta

              /-/

   Paweł Czacharowski

Zastępca Burmistrz Miasta

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 5.12.2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2012 15:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 2933
05 grudnia 2012 15:45 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu.
05 grudnia 2012 15:45 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu.
05 grudnia 2012 15:37 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu.