Zarządzenia

Zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie: regulaminu określającego przyznanie nagród rzeczowych dla uczniów za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2010/11

Zarządzenie Nr 26/2011
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 3 marca 2011 roku


w sprawie regulaminu określającego przyznanie nagród rzeczowych dla uczniów
za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2010/11

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam:

§1

  1. Nagrody przyznawane są dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6) i gimnazjów.
  2. Liczba nagrodzonych nie może przekroczyć 7 osób – po jednym uczniu z każdej szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.
  3. Nagroda ma charakter indywidualnej nagrody rzeczowej.
  4. Nagrodę przyznaje się na zakończenie zajęć szkolnych w roku szkolnym 2010/11.

§2

  1. Kryteria przyznania nagrody.

1)      Punktacja.

kryterium

 

punktacja

miejsce w rankingu średnich ocen w szkole

 

 

 

15 pkt. za 1m

13 pkt. za 2m

11 pkt. za 3m

9 pkt. za 4m

7 pkt. za 5m

tytuł laureata* konkursu organizowanego przez KO w Olsztynie

tytuł finalisty konkursu KO organizowanego przez KO w Olsztynie

15 pkt. x liczba tytułów

 

10 pkt. x liczba tytułów

 

tytuł laureata  i znaczące osiągnięcia na szczeblu województwa, kraju (również międzynarodowe) w innych konkursach edukacyjnych

10 pkt. x liczba tytułów lub znaczących osiągnięć

znaczące osiągnięcia artystyczne na szczeblu województwa, kraju (również międzynarodowe)

10 pkt. x liczba znaczących osiągnięć

znaczące osiągnięcia sportowe na szczeblu województwa, kraju (również międzynarodowe)

10 pkt. x liczba znaczących osiągnięć

razem:

 

Uczeń z największą liczbą punktów w danej szkole jest typowany do nagrody**

*laureat konkursu nie otrzymuje punktów za uzyskanie tytułu finalisty w tym samym konkursie

**w przypadku rezygnacji rodziców (prawnych opiekunów) z nagrody rzeczowej ze względu na konieczność odprowadzenia podatku dochodowego nagrodę otrzymuje kolejny uczeń z największą liczbą punktów

 

2)      Warunkiem typowania ucznia do nagrody jest wywiązywanie się z podstawowych obowiązków ucznia i przestrzeganie obowiązujących norm społecznych oraz uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania.

§3

  1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje dyrektorom szkół. Wniosek (zał. nr1) musi być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną (uchwała) i Radę Rodziców.
  2. Wniosek powinien być udokumentowany i zawierać opis osiągnięć w świetle podanych w tabeli kryteriów.
  3. Kandydatów należy zgłaszać do dyrektora MZOSiP w Giżycku w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2011r.

§4

  1. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz Giżycka na podstawie wniosków dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów.
  2. Nagroda jest wręczana podczas uroczystego zakończenia zajęć roku szkolnego 2010/11 w dniu 22 czerwca 2011r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta  Piotrowska 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3.03.3011
Dokument wytworzony przez: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Szulc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2011 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1971
07 marca 2011 11:44 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
07 marca 2011 11:40 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zal_do_zarz_nagrody_rzeczowe.doc] do dokumentu.
07 marca 2011 11:39 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.