Zarządzenia

Zarządzenie Nr 369/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna /do 20.12.2010/

Zarządzenie Nr 369/2010
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 30.11.2010 roku

 

 Burmistrz Miasta Giżycka zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011r. w następujących dziedzinach:

1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia:

 • badania  profilaktyczne  dzieci  i  dorosłych,
 • porady  logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie  realizowane  przez  pedagoga specjalnego,
 •  szczepienia profilaktyczne,
 • rehabilitacja osób niewidomych i tracących  wzrok, 
 • działania wynikające  z  rozeznanych  potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy -  opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych,
 • akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na  wodzie”,
 • imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,
 • inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających  do  zaznajamiania mieszkańców z czynnikami  szkodliwymi  dla  zdrowia  oraz ich skutkami,
 • podejmowanie innych  działań  wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2011  (według projektu budżetu) wynosi 20.000 zł, w roku 2010 przeznaczono na ten cel kwotę 50.000 zł.

2. Zadania z zakresu opieki społecznej:

 • świadczenie  usług  opiekuńczych  w  miejscu  zamieszkania,
 • działania  z  zakresu  profilaktyki  i  opieki nad dzieckiem i rodziną,
 • podejmowanie innych zadań  z  zakresu  pomocy społecznej wynikających z  rozeznanych  potrzeb  gminy, w tym tworzenie  i  realizacja  programów  osłonowych,

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2011 (według projektu budżetu) wynosi 10.000 zł, w roku 2010 przeznaczono na ten cel kwotę 20.000zł.


3. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

 • organizacja  imprez  kulturalnych  na  terenie  miasta, 
 • organizacja imprez patriotycznych  i przedsięwzięć  z  zakresu  ochrony dziedzictwa narodowego,
 • imprezy  popularyzujące  Twierdzę  Boyen,
 • konkurs/plener/wystawa „Giżycko w obiektywie”,
 • obchody rocznicy wybuchu stanu wojennego,
 • zorganizowanie cyklu projekcji : „Giżyckie  Kino Letnie w Plenerze”,

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2011 (według projektu budżetu) wynosi 50.000 zł, w roku 2010 przeznaczono na ten cel kwotę 87.500zł.


4. Zadania z zakresu kultury fizycznej: 

 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży  aktywnych form kultury fizycznej,
 • organizacja czasu wolnego  dzieci i młodzieży,
 • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • cykl imprez rekreacyjnych „Festiwal sportów zimowych w Giżycku”, imprezy otwarcia sezonu żeglarskiego  1 – 3 Maja, Giżycki  Tydzień  Żeglarski, regaty kobiet /mediów/ aktorów/ seriali

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2011 (według projektu budżetu) wynosi 80.000 zł, w roku 2010 przeznaczono na ten cel  kwotę 196.100zł.

Zasady przyznawania dotacji:

Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 20 grudnia 2010 r. do godz 16:00 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory te dostępne są na stronie internetowej www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.

Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców lub miasta Giżycka.


Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 30 grudnia 2011r.

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; (minimum 10% wkład własny),

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

W przypadku nieuchwalenia budżetu Miasta w grudniu 2010 roku, lub ujęcia w budżecie innych kwot niż podanych w ogłoszeniu, konkurs może być unieważniony.

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:

- Tygodnik „Gazeta Giżycka”,

- Strona internetowa www.gizycko.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”,

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy Al. 1 Maja 14, 1p.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.11.2010
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2010 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2897
01 grudnia 2010 09:57 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
30 listopada 2010 12:21 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
30 listopada 2010 12:21 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.