Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko - BPS/02

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko (nie będących: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem) - formularz do pobrania ze strony www.bip.gizycko.pl oraz www.mojegizycko.pl, a także w Punkcie Obsługi Klienta (pok. nr 7) i Biurze Promocji i Polityki Społecznej (pok. nr 116 i 117) Urzędu Miejskiego w Giżycku.

2. Opis obiektu.

3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

- kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,

- kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia (tylko wtedy, gdy wnioskodawca chce otrzymać zaświadczenie).

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku - pokój nr 7, tel. 87 732 41 11 lub przesłać na adres Urzędu (Urząd Miejski w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko).

Opłaty

- dokonanie wpisu - bez opłat

- wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji - 17 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 238).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 roku, Nr 22, poz. 169).

 

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238) zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów (hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe) dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję Marszałek Województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.

 

Przedsiębiorcy starający się w Urzędzie Marszałkowskim o wpis do ewidencji swoich usług hotelarskich i nadaniu im kategorii mogą pobrać odpowiedni formularz wniosku w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. nr 116 i 117 (I piętro, nad Urzędem Stanu Cywilnego), tel. 87 7324 137, promocja@gizycko.pl.

 

Zgodnie z §13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Ewidencja Obiektów Hotelarskich jest jawna, z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu, przy czym karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

 

Zapraszamy do skorzystania z ogólnopolskiej wyszukiwarki obiektów hotelarskich, prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce): https://turystyka.gov.pl / https://turystyka.gov.pl/cwoh/index

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Biuro Promocji i Polityki Społecznej (BPS)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Telak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 16:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 7141
15 listopada 2019 14:11 (Magdalena Telak) - Dodanie załącznika.
15 listopada 2019 14:11 (Magdalena Telak) - Dodanie załącznika.
15 listopada 2019 14:09 (Magdalena Telak) - Usunięcie załącznika.