Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań jakości wód opadowych w zakresie stężenia substancji ropopochodnej oraz zawiesiny ogólnej z wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka (termin składania ofert 08.07.2019 r. godz. 10.oo)
ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia:

wykonanie badań jakości wód opadowych w zakresie stężenia substancji ropopochodnej oraz zawiesiny ogólnej z wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka

 1. 1.    ZAMAWIAJĄCY.

Gmina Miejska Giżycko, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Godziny pracy: pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30

       NIP: 845-19-51-457

Osoba do kontaktu: Ewa Kuliś – Wydział Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku,
tel. 877324120, e-mail:  ewa.kulis@gizycko.pl

        znak postępowania: WPI.7021.1.8.2019.EK            

              1A.  INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania,
  a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

-            administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;

-            inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest Grzegorz Rogala - NT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, e-mail: dpo@gizycko.pl tel. 87 7324 113;

-            Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);

-            odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

-            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres archiwizacji;

-            obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

-            w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-            posiada Pani/Pan:

◦           na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

◦           na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

◦           na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

◦           prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-            nie przysługuje Pani/Panu:

◦           w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

◦           prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

◦           na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego                                         

 1. 2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań jakości wód opadowych w zakresie stężenia substancji ropopochodnej oraz zawiesiny ogólnej z 25 wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka.

Zakres zamówienia obejmuje:

-      pobranie próbek wody opadowej (pobór uśredniony),

-      transport próbek wody opadowej do laboratorium,

-      analiza próbek, sprawozdanie z analizy,

2.2 Pozostałe warunki umowne:

-      termin płatności faktur 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z analizy badań,

-      termin realizacji zamówienia lipiec 2019 r. – wrzesień 2019 r. (Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne).

 1. 3.         FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT

-      oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1, z podaniem ceny ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT.

-      drogą elektroniczną na adres mailowy ewa.kulis@gizycko.pl z opisem zamówienia w tytule wiadomości; oferta winna mieć formę nieedytowalną (skanu) z uwagi na podpisy;

-      drogą pocztową na adres Urząd Miejski, 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14 lub osobiście w pokoju 107   Urzędu Miejskiego w Giżycku,

-      ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej   kopercie z opisem nazwy zamówienia na kopercie,

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT - 08.07.2019 r. godz. 10.oo. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data
 i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

5. KRYTERIA WYBORU OFERTY: cena oferty brutto – 100%.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)    swobodnego wyboru ofert lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

b)    odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c)    zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru oferty,

d)    zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu,

e)    żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,

f)     wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników

6.2. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)    z którym zerwał umowę z jego winy,

b)    któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)    który nie wykonał lub wykonał nieterminowo zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,

Zapisy pkt. 6.2 pkt. a), b), c) dotyczą okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w niniejszym postępowaniu.

6.3 Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.

7. ZAŁĄCZNIKI

–         Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej, 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28-06-2019r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2019 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kuliś
Ilość wyświetleń: 497
18 lipca 2019 11:00 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyniku_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2019 13:12 (Ewa Kuliś) - Opublikowanie dokumentu.
28 czerwca 2019 13:12 (Ewa Kuliś) - Opublikowanie dokumentu.