Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Gajewie k/Giżycka ( termin składania ofert do 24.05.2019 r.)

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30,0 tys. euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej rozbudowy  cmentarza komunalnego w Gajewie

            INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1    Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na opracowanie na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowo – kosztowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Gajewie k/Giżycka.

§   Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszej dokumentacji z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

§   Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z póź. zm.), a nie mają zastosowania przepisy ustawy                z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

1.2     Użyte w Dokumentacji terminy mają następujące znaczenie:

·         „Zamawiający” – Gmina Miejska Giżycko,

·         „Zaproszenie” – zaproszenie do składania ofert - opis szczególnych zasad udziału w postępowaniu wraz z warunkami umownymi realizacji zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Zaproszenia.

·          „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w punkcie 2.

·         „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.   

1.3     Dane Zamawiającego:

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

nr konta bankowego: 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

NIP 845-19-51-457

tel. 087 7324 113; e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl                            

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:                                                                                                   

karol.walinowicz@gizycko.pl                                                                                              ewa.kulis@gizycko.pl

znak postępowania:                                          WPI.7013.50.1.2019.EK

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 

1A.  INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania,
  a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

-   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, Aleja 1 Maja 14,
11-500 Giżycko;

-   inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest Grzegorz Rogala -  NT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, e-mail: dpo@gizycko.pl tel. 87 7324 113;

-   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);

-   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

-   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres archiwizacji;

-   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

-   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-   posiada Pani/Pan:

◦     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

◦     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

◦     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

◦     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-   nie przysługuje Pani/Panu:

◦     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

◦     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

◦     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

2.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Gajewie k/Giżycka na terenie Gminy Giżycko (gmina wiejska). Obecnie istniejący cmentarz położony jest częściowo na działkach o nr ewid. 4-44/2, 4-56, 4-304/2 (obręb 4 Gajewo). Rozbudowa  przewidziana jest na działkach o nr ewid. 4-304/2, 4-46, 4-33, 4-32/4, 4-32/6, 4-32/5 (obręb 4 Gajewo). Zakres umowy obejmuje również uzyskanie decyzji celu publicznego docelowego zagospodarowania całego cmentarza wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi, parkingi, chodniki, ciągi piesze, pieszo-jezdne, jezdne, ogrodzenie, kolumbarium, wodociąg, odwodnienie, segmenty na groby, zieleń).
Zakres projektowy rozbudowy cmentarza będący przedmiotem niniejszego zamówienia uwzględniać ma 3 etapy realizacyjne (ETAP I, ETAP II, ETAP III).

        ETAP I

-   roboty ziemne,

-   wewnętrzne ciągi pieszo- jezdne, piesze, place,  

-  odwodnienie,  

zieleń

        ETAP II

-     roboty ziemne,

-     wewnętrzne ciągi pieszo- jezdne, piesze, place, 

-     odwodnienie,  

-  ogrodzenie systemowe z paneli systemowych stalowych: części istniejącej cmentarza 2, i części
  do rozbudowy ETAP I,  II, III,   

-   zieleń,

              ETAP III

-   roboty ziemne,     

-   wewnętrzne ciągi pieszo- jezdne i piesze, place,   

- odwodnienie,  

zieleń

2.2 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się ze stanem faktycznym terenu objętego       zamówieniem, przed wykonaniem wyceny opracowania dokumentacji projektowej.

2.3 Teren objęty opracowaniem nie jest objęty MPZP. 

2.4 Zamawiający dysponuje tzw. planem realizacyjnym z 1995 roku, zgodnie z którym sukcesywnie była realizowana budowa cmentarza.     

2.4 Zakres dokumentacyjny:

        2.4.1 Uzyskanie decyzji celu publicznego zakresu istniejącego i przewidzianego do dalszej realizacji
wraz z przygotowaniem wniosku z załącznikami.

2.4.2 Dokumentacja projektowo – kosztowa (wersja papierowa w ilości egz. jn. + wersja elektroniczna
w 2 egz.):  

 1. Mapa do celów projektowych terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji celu publicznego -  2 egz.
 2. Badania geotechniczne gruntu pod planowaną inwestycję (ETAP I, II, III)                   -            3 egz.
 3. Projekt budowlany z uzgodnieniami branżowymi, uwzględniający etapy realizacyjne
        (ETAP I, II,  III),                                                                                                           -          7 egz.
 4. Projekty wykonawcze z podziałem na zakresy wynikające z zakresów rzeczowych przypisanych       

     poszczególnym etapom (ETAP I, II, III):                                                                     -            6 egz.

5. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót w układzie branżowym i etapowym                -            3 egz.

6. Plan dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                                                        -            5 egz.

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:                                   -            3 egz.

8. Wniosek na wycinkę drzew                                                                                                -            1 egz. 

          Ponadto dokumentacja (Etap I, Etap II, Etap III) obejmuje uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń przez odpowiednie instytucje (w tym Powiatowego Inspektora Sanitarnego) w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

            Opracowania opisane w pkt. 2.4.2 ppkt. 1-8 należy dostarczyć w formie papierowej w ilościach egzemplarzy podanych powyżej oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD - 2 kpl. w postaci nieedytowalnej .pdf oraz edytowalnej - dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx, .rtf, rysunkowe: dwg, dxf, Kosztorys inwestorski i przedmiar robót w ilościach egzemplarzy podanych wyżej oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD w formacie .pdf oraz edytowalnej.ath. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.

          Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na budowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art.29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz.1986 z późn. zm.)

 

2.5 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków, opinii i uzgodnień dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.

2.6 Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie               z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy.

2.7 Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

2.8 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia.

2.9 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) oraz Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:

a)         Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 1959 r. Nr 11,
poz. 62 z późn. zm.),

b)        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 07.03.2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełnić cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. 2008 nr 48
poz. 284 z późn. zm.),  

c)         Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U z 2013 poz. 1129),

d)        Rozporządzenie Ministra Gospodarki komunalnej z dnia 25.08.1959 w sprawie określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. z 1959 nr 52
poz. 315),

e)         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót Budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

f)         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowego zakresu                    i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),

g)        Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 z późn. zmianami),

h)        RozporządzenieMinistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463),

i)          Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

j)          Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz.1987 z późn. zm.),

k)        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm.)

l)          Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2016 poz.672 z późn. zm.),

m)      Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
ze zmianami),

n)        Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 nr 124),

2.10 Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

  2.11 Informacje dodatkowe.

 • · Należy stosować rozwiązania możliwie do zrealizowania z punktu widzenia technicznego                                i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania.
 • Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak aby                   w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 5 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania.

3.2 Termin wykonania zamówienia: – maksymalnie 150 dni od daty podpisania umowy

 

4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

4.1 Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą – drogą elektroniczną.

4.2   Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Karol Walinowicz – Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku,
tel. 87 7324 120 (122), e-mail  karol.walinowicz@gizycko.pl

Ewa Kuliś - Główny Specjalista Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel. 87 7324 120, e-mail  ewa.kulis@gizycko.pl 

5.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

5.3 Na ofertę składają się następujące dokumenty:

     - wypełniony Formularz oferty cenowej – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia
w zakresie wartości wynagrodzenia oraz terminu wykonania.

5.4 Oferta powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy.

5.5 Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 (Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. zm.).

6.    MIEJSCE, TERMIN i FORMA SKŁADANIA OFERT

6.1 Termin składania ofert upływa dnia 24.05.2019 r. roku o godz. 1200. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6.2 Forma składania ofert:

     - drogą elektroniczną na adres mailowy ewa.kulis@gizycko.pl z opisem zamówienia w tytule wiadomości; oferta winna mieć formę nieedytowalną (skanu) z uwagi na podpisy;

drogą pocztową na adres Urząd Miejski, 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14 lub osobiście w pokoju 107 Urzędu Miejskiego w Giżycku, w zaklejonej kopercie z opisem nazwy zamówienia na kopercie,

    7.    OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów tj. ceny, doświadczenia               i terminu realizacji:

  

Nazwa kryterium Ilość pkt.
CENA 80 pkt.
Termin realizacji 20 pkt.

 

7.1 Kryterium ceny

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego

wzoru:

Cp = Co/ Cb x 80 pkt.

Cp - ilość punktów badanej ceny oferty

Co - cena oferty najniższej

Cb - cena oferty badanej

7.2 Kryterium termin realizacji

  Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium termin realizacji (T) zostanie obliczona zgodnie
z poniższym opisem:

  Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu realizacji zadania zastrzegając, iż maksymalny termin  realizacji wynosi 150 dni,  wg poniższego wzoru:

a) termin realizacji – 150 dni  – 0 punktów,

b) termin realizacji - 135 dni – 10 punktów,

c) termin realizacji - 120 dni – 20 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie danych z formularza oferty cenowej wg załącznika nr  1
do Zaproszenia.

7.3 Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp + T, gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

T -  ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „ Termin realizacji”

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymały taka sama ilość punktów  Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5  i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

8.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE    PO WYBORZE OFERTY

8.1 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie
i miejscu zawarcia umowy

8.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 5 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania.   

8.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać                  z dokumentów załączonych do oferty.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9.1  Zamawiający zastrzega prawo do:

a)        swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów określonych w Zaproszeniu lub uznania,
że postępowanie nie dało rezultatu,

b)        odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  

c)        żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

d)        zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

e)        zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

f)         wyłącznej interpretacji zapisów Zaproszenia,

9.2    Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

            a)  z którym zerwał umowę z jego winy,

  b)  któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

  c)  który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,

  d)  który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,

 

Zapisy pkt. 9.2 ppkt. a), b), c) dotyczą okresu trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w niniejszym postępowaniu.

9.3 Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.05.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2019 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kuliś
Ilość wyświetleń: 727
27 maja 2019 14:32 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyniku_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2019 14:41 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [zestawienie_zlozonych_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2019 14:10 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__formularz_oferty_cenowej__po_modyfikacji.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)