Przetargi

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku wraz z budową oświetlenia i przebudową infrastruktury

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie zamówienia: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku
wraz z budową oświetlenia i przebudową infrastruktury

 

 1. 1.    ZAMAWIAJĄCY.

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14,

11-500 Giżycko

Tel. 87 73 24 111,

Godziny pracy: pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30

       NIP: 845-19-51-457

       e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: ewa.kulis@gizycko.pl

       znak postępowania: WPI.7013.43.18.2019.EK            

               1A.  INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania,
  a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

-            administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;

-            inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest Grzegorz Rogala - NT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, e-mail: dpo@gizycko.pl tel. 87 7324 113;

-            Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);

-            odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

-            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres archiwizacji;

-            obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

-            w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-            posiada Pani/Pan:

◦           na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

◦           na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

◦           na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

◦           prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-            nie przysługuje Pani/Panu:

◦           w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

◦           prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

◦           na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego                                        

 

 1. 2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Moniuszki 10, 12, 14, 16, 18 w Giżycku wraz z budową oświetlenia i przebudową infrastruktury” w branży: drogowej, sanitarnej i elektrycznej w zakresie:

- Nadzór Inwestorski wynikający z artykułów 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),

- Nadzór Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w „Projekcie Umowy” – zał. nr 2 niniejszego zapytania.

 

2.1   Podstawowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje 6 zakresów rzeczowych finansowanych odpowiednio przez: Gminę Miejską Giżycko oraz Wspólnoty Mieszkaniowe ul. Moniuszki 10, ul. Moniuszki 12,
ul. Moniuszki 14, ul. Moniuszki 16 i ul. Moniuszki 18.

Zakres I – roboty budowlane – zakres rzeczowo – finansowy GMG

- droga dojazdowa z zatokami parkingowymi na działkach o nr 2-275/83

- oświetlenie drogi dojazdowej,

- przyłącze kablowe zalicznikowe nn oświetleniowe do istn. słupa na dz. nr 2-275/67,

- stała organizacja ruchu,

Zakres II – roboty budowlane na działce nr 2-275/56 – zakres rzeczowo – finansowy Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Moniuszki 10

- droga dojazdowa z zatokami parkingowymi,

- chodniki, zieleńce,

- przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia,

- przebudowa hydrantu p. poż.,  

- stała organizacja ruchu,

Zakres III – roboty budowlane na działce nr 2-275/59 – zakres rzeczowo – finansowy Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Moniuszki 12

- droga dojazdowa z zatokami parkingowymi,

- chodniki, zieleńce,

- przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia,

- stała organizacja ruchu,

Zakres IV – roboty budowlane na działce nr 2-275/60 – zakres rzeczowo – finansowy Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Moniuszki 14

- droga dojazdowa z zatokami parkingowymi,

- przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia,

- przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego,

- zieleńce,

- stała organizacja ruchu,

Zakres V – roboty budowlane na działce nr 2-275/100 – w 50 % zakres rzeczowo – finansowy Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Moniuszki 16 

- wycinka drzew,

- droga dojazdowa z zatokami parkingowymi,

- przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia,

- zieleńce,

- stała organizacja ruchu,

Zakres VI   – roboty budowlane na działce nr 2-275/100 – w 50 % zakres rzeczowo – finansowy Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Moniuszki 18 

- wycinka drzew,

- droga dojazdowa z zatokami parkingowymi,

- przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia,

- zieleńce,

- stała organizacja ruchu,

2. Podstawowy zakres robót i przyjęte technologie: 

2.1 Rozbiórka istniejących nawierzchni z zagospodarowaniem odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

2.2 Roboty ziemne.

2.3 Przebudowa istniejącego, kolidującego hydrantu p. poż.

2.4 Demontaż kolidujących słupów oświetleniowych 2 szt., przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego 1 szt.

2.5 Wycinka drzew kolidujących z inwestycją.

2.6 Przebudowa kolidującej sieci gazowej niskiego ciśnienia na sieć d= 63-125 mm mb 139,0.

2.7 Drogi dojazdowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm i szer. 5,0 m na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa w krawężniku betonowym na ławie betonowej z oporem o łącznej długości 232 mb.

2.8 Chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm na podsypce piaskowej
i podbudowie z kruszywa w obrzeżu betonowym 175 m2.

2.9 Zatoki parkingowe przyległe do dróg dojazdowych, z płyt betonowych ażurowych gr. 8,0 cm na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa, w krawężniku betonowym na ławie betonowej z oporem – parkowanie prostopadłe do osi drogi 1189 m2.

2.10 Oświetlenie terenu wraz z przyłączem zalicznikowym nn oświetleniowym: linia kablowa YAKY 4x25 mm2 mb 366, słupy oświetleniowe wraz z oprawą na wysięgniku 10 kpl. 

2.11 Zieleńce.

 

Dokumentacja budowlana i przedmiary robót znajduje się na stronie Zamawiającego:

www.gizycko.pl/dokumentacja_moniuszki/droga_moniuszki_projekty.zip

 

2.2 Inspektor Nadzoru zapewni poniższy kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych:

    - inspektora nadzoru inwestorskiego w branży inżynieryjnej drogowej koordynatora prac poszczególnych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego,

- inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i   urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

 1. 3.         TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY.

3.1   Zamawiający wymaga, aby Inspektor nadzoru przystąpił do wykonania zamówienia
od dnia zawarcia umowy.

3.2   Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zadania – tj. wykonania wszystkich robót budowlanych i końcowego odbioru przedmiotu umowy.

3.3   Planowany termin zakończenia robót 150 dni od daty podpisania umowy na roboty budowlane (planowany termin podpisania umowy 15.05.2019 r.).

      Planowany termin realizacji zadania nie jest wiążący i nie stanowi podstawy do ustalenia czasu trwania nadzoru inwestorskiego.

3.4   Miejscem wykonania zamówienia jest teren przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
ul. Moniuszki 10-18 w Giżycku.

 

 1. 4.         ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

-      oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1,
z podaniem ceny ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT.

 

 1. 5.         OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Ewa Kuliś – Wydział Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku,
tel. 877324120, e-mail:  ewa.kulis@gizycko.pl

 

 1. 6.         OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

6.1 Forma składania ofert:

     - drogą elektroniczną na adres mailowy ewa.kulis@gizycko.pl z opisem zamówienia w tytule wiadomości; oferta winna mieć formę nieedytowalną (skanu) z uwagi na podpisy;

   - drogą pocztową na adres Urząd Miejski, 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14 lub osobiście w pokoju 107     Urzędu Miejskiego w Giżycku,

- oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej   kopercie z opisem nazwy zamówienia na kopercie:

Oferta na: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania   pn. „Budowa drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Moniuszki 10 - 18” – nie otwierać przed dniem 17.05.2019 r. godz. 10.oo”.

6.1   Termin składania ofert upływa dnia 17.05.2019 r. godz. 10.oo Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

6.2   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2019 r. o godz. 10.3o w siedzibie Zamawiającego, pok. 113.

 1. 7.             OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteriami oceny ofert są:

7.1   Cena oferty brutto (Cp) 80%.

7.2   Liczba pobytów na budowie (Lp) (20%)

Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.

7.3   Cena oferty (Cp)

a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 80 punktów.

b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Co

Cp =   ---- × 80 pkt.

Cb

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty brutto,

Co– najniższa cena oferty brutto,

Cb –cena oferty badanej brutto.

7.4     Kryterium liczby pobytów na budowie (Lp).

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium liczby pobytów na budowie (Lp) zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem zastrzegając, iż minimalna liczba pobytów koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego wynosi 1 w tygodniu:

- 1 pobyt w ciągu tygodnia    – 0 punktów,

- 2 pobyty w ciągu tygodnia – 10 punktów,

- 3 pobyty w ciągu tygodnia – 20 punktów,

UWAGA! w przypadku niepodania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty cenowej” deklarowanych ilości pobytów – Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalną ilość tj. 1 raz w tygodniu. Każdy pobyt na budowie musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego na koniec dnia roboczego.

7.5     Wynik całkowity.

Zamawiający może przeznaczyć Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Po = Co +Lp., gdzie:

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena oferty brutto”

Lp. – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Liczba pobytów na budowie”

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

 

 1. 8.         INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH.

Oferent nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.

 

 1. 9.         ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

 

 1. 10.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

10.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)    swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania,
że przetarg nie dał rezultatu.

b)    odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c)    zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

d)    zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)    żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,

f)     wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników

10.2. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)    z którym zerwał umowę z jego winy,

b)    któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)    który nie wykonał lub wykonał nieterminowo zobowiązania w stosunku
do Zamawiającego,

Zapisy pkt. 10.2 pkt. a), b), c) dotyczą okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

10.3 Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.

 1. 11.     ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji:

–         Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej, 

–         Załącznik nr 2 - Projekt Umowy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09-05-2019
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2019 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kuliś
Ilość wyświetleń: 679
22 maja 2019 13:30 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowaniadoc.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2019 12:48 (Ewa Kuliś) - Opublikowanie dokumentu.
09 maja 2019 12:03 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_zaproszenia_ofertowego__projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)