Przetargi

Zaproszenie do składania ofert " Roboty remontowe oraz usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka" ( termin składania ofert 02.02.2018r.)

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

pn. „Roboty remontowe oraz usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowej na terenie
miasta Giżycka”

o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro,  do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert.

 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 2 dni od daty  rozstrzygnięcia postępowania.

 

2.2 Termin wykonania zamówienia – 1 rok od daty podpisania umowy,   

 3. TERMIN SKŁADANIA OFERT

3.1. Termin składania ofert upływa dnia 02.02.2018 r. o godz. 12 00.

 

3.2 Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

     Ewa Kuliś -   Główny Specjalista w Wydziale Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego
     w Giżycku, tel. 0 87 7324 120  e- mail ewa.kulis@gizycko.pl

4. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena – znaczenie  80  %, czas reakcji związany z przystąpieniem do usuwania awarii– znaczenie 20 %.

5. INNE POSTANOWIENIA

5.1.  Zamawiający zastrzega prawo do:

a)      zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

c)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

d)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)      odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)      wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

5.2.  Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, z którym zerwał umowę z jego winy w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Zaproszenie można pobrać ze strony internetowej  www.bip.gizycko.pl

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.01.2018
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 08:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kuliś
Ilość wyświetleń: 1097
08 lutego 2018 08:45 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2018 10:53 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_pytanie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2018 08:11 (Ewa Kuliś) - Opublikowanie dokumentu.