Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej adaptacji budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Gizycku na cele usług edukacyjno - kulturalnych (termin składania ofert 08.11.2017 r.)

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

 

  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

pn. „ Dokumentacja projektowo – kosztowa adaptacji budynku przy ul. Warszawskiej 17  w Giżycku na cele usług edukacyjno- kulturalnych”

 o wartości poniżej równowartości 30 000 euro,  do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8  

 

1.         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert.

2.        TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

        2.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 3 dni od daty ostatecznego  rozstrzygnięcia postępowania.

        2.2 Termin wykonania zamówienia:

-  opracowanie koncepcji architektonicznej – 1 m-c od daty podpisania umowy,

- wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych branżowych, kosztorysu inwestorskiego i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę – 7 m-cy od daty zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego.

3        TERMIN SKŁADANIA OFERT

3.1. Termin składania ofert upływa dnia 08.11.2017 r. o godz. 12 00.

3.2 Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

              Karol Walinowicz - Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego

              w Giżycku, tel. 0 87 7324 118  e-mail karol.walinowicz@gizycko.pl

               Ewa Kuliś -   Główny Specjalista w Wydziale Planowania i InwestycjiUrzędu Miejskiego

               w Giżycku, tel. 0 87 7324 120  e- mail ewa.kulis@gizycko.pl

4.      OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena – znaczenie  80  %, doświadczenie – znaczenie 20 %%.

 

5. INNE POSTANOWIENIA

5.1.  Zamawiający zastrzega prawo do:

a)      zamknięcia postępowaniabez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

c)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

d)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)      odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

5.2.  Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)      z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)      któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)      który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego

Zapisy pkt. 5.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Zaproszenie można pobrać ze strony internetowej  www.bip.gizycko.pl

____________________________________________________________________

link do Załącznika nr 4- inwentaryzacja stanu technicznego

 http:\\gizycko.pl\dokumentacja_publiczna\Zalacznik_nr4_Zaproszenia_Inwentaryzacja_stanu_techn.rar

 


 


 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.11.2017
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 października 2017 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kuliś
Ilość wyświetleń: 1090
10 listopada 2017 14:13 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2017 13:29 (Ewa Kuliś) - Opublikowanie dokumentu.
26 października 2017 13:28 (Ewa Kuliś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)