Strategia rozwoju

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013 (zaktualizowany 14.12.2010)

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko
na lata 2008-2013

 

program do pobrania 14.12.2010 w formacie .pdf

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013 jest dokumentem koniecznym przy ubieganiu się o unijne środki pomocowe. Plan jest niezbędny do przeprowadzenie procesu rewitalizacji na terenie Giżycka.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013 został przyjęty uchwałą nr XXIII/55/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008 r. Aktualizowany był w 2009 i 2010 roku:

 • Uchwałą nr IV/5/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010 r.
 • Uchwałą nr XL/35/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2010r.
 • Uchwałą nr XXXII/43/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 sierpnia 2009r.

Aktualizacja programu w 2009 roku nastąpiła poprzez uzyskanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla całości programu oraz dodanie trzech nowych projektów tj.:

- Projekt II.4. Rewitalizacja molo nad jeziorem Niegocin w Giżycku

- Projekt II.5. Adaptacja budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej

- Projekt III.8. Odnowa, adaptacja i modernizacja budynku PTTK do współczesnych potrzeb.

W związku z wejściem w życie w dniu 15 listopada 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zobowiązani byliśmy do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka na lata 2008-2013.

Rewitalizacja rozumiana jest jako:

a.       system działań mających na celu przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów i obszarów, m.in. poprzez zmianę funkcji wykorzystania terenu, rozbudowę i modernizację infrastruktury komunalnej, infrastruktury turystycznej i kulturalnej, a także ochronę dziedzictwa kulturowego w powiązaniu z rozwojem ekonomicznym miasta,

b.      połączenie działań technicznych – jak np. remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej.

  

Lokalny Program Rewitalizacji:

a.       jest interdyscyplinarnym dokumentem operacyjnym, obejmującym okres, co najmniej kilku lat,

b.      za główny cel zakłada powstrzymanie i odwrócenie niekorzystnych zmian poprzez włączenie zdegradowanych fragmentów miasta i obiektów w zrównoważony rozwój miasta oraz polepszenie warunków życia ludzi zamieszkujących rewitalizowany obszar,

c.       bazuje na współudziale finansowym samorządu terytorialnego, mieszkańców, właścicieli nieruchomości i środkach zewnętrznych oraz obejmuje tematy i działania na pozór bardzo odległe, jak infrastruktura, pomoc społeczna, lokalna gospodarka, bezpieczeństwo i edukacja.

 

Korzyści płynące z posiadania Lokalnego Programu Rewitalizacji:

a.       uchwalony przez Radę Miejską Lokalny Program Rewitalizacji warunkuje dostęp do środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przewidzianych na rewitalizację obszarów miejskich,

b.      jak wynika z Osi priorytetowej IV. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, którego celem jest wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania, wydatki na projekty, zgłaszane do dofinansowania, powinny być zaplanowane w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji, opracowanych przez odpowiednie jednostki samorządowe; istotne jest, by programy te zawierały kompleksowe rozwiązania w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej oraz były wynikiem szerokich konsultacji i  konsensusu społecznego.

 

Lokalny Program Rewitalizacji stanowi aktualizację „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru „Starówki” w Giżycku” przyjętego uchwałą nr XXXV/95/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 r. oraz „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru „Śródmieścia” w Giżycku” przyjętego  Uchwałą nr XXXV/94/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 r.

 

Aktualizacja programów wynikała z potrzeby dostosowania dokumentów do obowiązujących „Wytycznych w sprawie przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach RPO Warmia i Mazury” oraz uwzględnienia zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Warunkiem starania o otrzymanie dofinansowania Unii Europejskiej w ramach powyższego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 jest posiadanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013 podjętego stosowną uchwałą przez Radę Miejską w Giżycku.

 

Poprzez aktualizację rozszerzono  obszary wymagające rewitalizacji, obszar Twierdzy Boyen i okolic został zakwalifikowany jako obszar powojskowy. Nowe obszary podlegające rewitalizacji to głównie osiedla, na których znajdują się obiekty z wielkiej płyty (granice obydwu obszarów zaznaczone zostały na mapie stanowiącej załącznik do uzasadnienia).

 

Zadaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko jest poprawa funkcjonalna i estetyczna przestrzeni miejskiej, w tym przywrócenie ładu przestrzennego, z zachowaniem wymagań ochrony środowiska naturalnego oraz ochrona zabytków kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem Twierdzy Boyen. Ponadto, uruchomienie procesów rewitalizacji korzystnie wpłynie na atrakcyjność, a zarazem konkurencyjność turystyczną Miasta. W wyniku stworzenia mechanizmów zachęt do inwestowania w nowe i istniejące na rewitalizowanym obszarze obiekty, powstaną warunki do ożywienia gospodarczego, także powrotu osób bezrobotnych na rynek pracy, aktywizacji społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych oraz odbudowy więzi społecznych. Zakłada się, że w dłuższej perspektywie rewitalizacja wyznaczonego obszaru Miasta przyczyni się do dyfuzji zainicjowanych procesów na tereny przyległe.

 

Prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji prowadzone były w ramach trzech etapów: przygotowania, diagnozowania i projektowania.

 

W ramach etapu przygotowania, powołano Zespół ds. rewitalizacji, złożony z pracowników merytorycznych poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawicieli radnych oraz jednostek organizacyjnych. Zadaniem Zespołu było, w oparciu o dostępne dane, wskazanie obszaru, który z uwagi na istniejącą sytuację kryzysową należałoby objąć programem rewitalizacji. Zespół przeprowadził konsultacje społeczne, w ramach, których mieszkańcy Giżycka mogli, w odpowiedzi na ankietę, wskazać główne ich zdaniem przyczyny degradacji Miasta. Poproszono ich także o określenie priorytetów w zakresie wskazanych kategorii interwencji. Na podstawie zebranych materiałów oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych wyznaczono granice obszaru, który zdaniem Zespołu uznany został za obszar kryzysowy, będący przedmiotem rewitalizacji.

 

W ramach etapu diagnozowania zostały przeprowadzone wieloczynnikowe analizy, faktograficzna i jakościowa, aktualnych sytuacji demograficznej, społecznej oraz gospodarczej Miasta Giżycko, umożliwiające wskazanie najważniejszych obszarów problemowych. Analizy zostały przeprowadzone dla trzech obszarów funkcjonalnych: przestrzennego, gospodarczego oraz społecznego.

 

W ramach etapu projektowania przeprowadzono konsultacje społeczne z partnerami społecznymi. Zebrano karty projektów dotyczące działań rewitalizacyjnych, a następnie przeprowadzono ich ocenę i hierarchizację.

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko jest dokumentem planistycznym, określającym cele i programy działań na lata 2008 – 2013, przy założeniu, że ma on charakter „otwarty” i jest na bieżąco aktualizowany.

 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko zaplanowano do realizacji kilkadziesiąt projektów, które spełniają niezbędne kryteria i tym samym dają największe szanse do wprowadzenia na zdegradowany obszar nowych oraz podniesienie rangi już istniejących funkcji. Dotyczy to w szczególności funkcji przestrzennych, społecznych, gospodarczych oraz rekreacyjnych.

 

 • Rewitalizacja - co to jest

 • Obszar objęty rewitalizacją

 •  

  21.12.2010

  Załączniki

  Wiadomość powiązana z

  Organ

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia dokumentu: 4.09.2008
  Dokument wytworzony przez: Burmistrz
  Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
  Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2008 13:23
  Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
  Ilość wyświetleń: 14731
  04 lipca 2011 13:22 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
  21 grudnia 2010 14:37 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [lokalny_program_rewitalizacji_miasta_gizycko__aktualizacja__2010__ost _wersja_14122010.pdf] do dokumentu.
  21 grudnia 2010 14:37 (Małgorzata Kulas) - Usunięcie załącznika [lokalny_program_rewitalizacji_miasta_kwiecien_2010.pdf] z dokumentu.