Zagospodarowanie przestrzenne - archiwum

Uchwała nr XXIII/49/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XXIII/49/08

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 4 września 2008r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania                 

przestrzennego.

 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm) oraz art.14 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                        (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, z późn. zm) Rada Miejska w Giżycku uchwala,                      co następuje:

§ 1.

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo – przemysłowo – mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej w Giżycku.

        Granice obszaru objętego planem pokazuje mapa w skali 1:5000, stanowiąca załącznik  graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

2.    Plan miejscowy określać będzie obowiązkowo:

- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub     różnych zasadach zagospodarowania;

     -   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

     -   zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

     -   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

     -   wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

     -  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,          w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

     - granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,        ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

     - szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem        miejscowym;

- szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

     - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury     technicznej;

     - sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

     -  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36   ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4.09.2008
Dokument wytworzony przez: Rada Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2008 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1563
25 września 2008 13:04 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.