Zagospodarowanie przestrzenne - archiwum

Uchwała nr XXIII/46/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XXIII/46/08

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 4 września 2008r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.): oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003r. poz.717 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu zawartego między ulicami: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Aleją 1-go Maja, Szosą Obwodową oraz Jagiełły w Giżycku.

      Granice obszaru objętego planem pokazuje mapa w skali 1:5000, stanowiąca załącznik  graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan miejscowy określać będzie obowiązkowo:

- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub     różnych zasadach zagospodarowania;

     -   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

     -   zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

     -   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

         współczesnej;

     -   wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

     -  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,           w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

     - granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,  ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

     - szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem        miejscowym;

-  szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

     - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury     technicznej;

     -  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

     -  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.09.2008
Dokument wytworzony przez: Rada Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2008 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1513
25 września 2008 12:16 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.