Pomoc publiczna

Uchwała nr XLIV/66/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

Uchwała nr XLIV/66/10

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 9 września 2010 roku

 

w sprawie: sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności  pieniężnych  mających charakter cywilnoprawny  i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z póżn.zm.) oraz art. 59 ust.1, ust.2 i ust.3       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157,poz.1240,z zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

 

§1.1. Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty  wierzytelności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności o charakterze publiczno – prawnym przypadających Gminie Miejskiej Giżycko lub jej  jednostkom podległym.

2. Przez wierzytelności pieniężne rozumie się należności wymagalne (zaległe) przysługujące z danego tytułu od jednego dłużnika będącego osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, obejmujące należność główną i należności uboczne, ustalone na dzień umorzenia lub udzielenia innej ulgi, zwane dalej „należnościami”.

 

§ 2.1. Należność może zostać umorzona w całości lub części, jeżeli:

1)dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;

2) na skutek likwidacji, upadłości lub rozwiązania dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym  braku  majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych zobowiązań nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3)nie można ustalić miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika;

4)ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji;

5)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenie i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

6)należność nie przekracza bądź jest równa wysokości kosztu jednego upomnienia opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej;

7)umorzenie należności jest uzasadnione ważnym interesem publicznym.

2. Umorzenie, w przypadkach określonych w ust.1 może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu, jeżeli podstawy potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku lub znajdują się w posiadaniu organu uprawnionego.

3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności  uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4. jeżeli umorzenie obejmuje część należności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części należności. W takim przypadku poucza się dłużnika, iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności może skutkować odstąpieniem od umorzenia.

 

§3.1.W przypadkach uzasadnionych  względami społecznymi lub gospodarczymi – na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki będącej wierzycielem. 

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono, lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia doręczenia decyzji   lub podpisania ugody, włącznie z tym dniem, do  dnia upływu terminu zapłaty określonego w ugodzie lub decyzji.

3. Jeżeli dłużnik:

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie – należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego  dnia wymagalności;

2) nie spłaci którejkolwiek z rat – niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz  z odsetkami należnymi od  pierwotnego dnia wymagalności.

 

§4.1.Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych uprawnieni są:

1)kierownicy jednostek organizacyjnych, jeżeli kwota należności głównej nie przekracza dwukrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego w drodze Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w „Monitorze Polskim”, obowiązującego na dzień 1 stycznia  roku budżetowego, za wyłączeniem należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, gdzie uprawnienia posiada  Burmistrz Miasta Giżycka;

2)Burmistrz Miasta Giżycka w odniesieniu do należności  przekraczających   dwukrotność kwoty  minimalnego wynagrodzenia  określonego w pkt.1.

 

§5.Umarzanie, odraczanie terminu spłaty lub rozkładanie na raty należności cywilnoprawnych następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia woli lub ugody, natomiast o charakterze publiczno – prawnym, w drodze decyzji administracyjnej.

 

§6.  Przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie, odroczenie, bądź rozłożenie na raty spłaty należności  przypadających od przedsiębiorców (w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej), niezależnie od przyjętych zasad udzielania ulg niniejszą uchwałą, należy również stosować postanowienia i procedury przewidziane  w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn.zmianami).

 

§7. Tracą moc uchwały:

1)Nr XLVII/31/02 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja 2002 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania terminów płatności wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (dz.U. Nr 137,poz.926, z późn.zm.);

2)Nr XLV/83/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006 roku  w sprawie sposobu trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8,poz.60 z późn.zm.) 

 

§8. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta.

 

§9.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 9.09.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2010 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2553
30 września 2010 13:11 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.