Strategia rozwoju

Miejski Program Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt w 2012 roku

Uchwała nr XVIII/12/12
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 15 marca 2012 roku

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku  Nr 106, poz. 1002 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2012 roku w brzmieniu określonym  w załączniku do uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała nr XX/43/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.03.2012
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska - Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2012 15:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 2426
27 marca 2012 15:31 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xviii_12_2012.doc] do dokumentu.
27 marca 2012 15:31 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie dokumentu.