Strategia rozwoju

Plan działań w zakresie edukacji Gminy Miejskiej Giżycko w latach 2011 – 2014

Uchwała nr XIV/96/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 października 2011r.

 

w sprawie przyjęcia „Planu działań w zakresie edukacji Gminy Miejskiej Giżycko
w latach 2011 – 2014”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Plan działań w zakresie edukacji Gminy Miejskiej Giżycko w latach
2011-2014”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady
/-/
Jerzy Kunda

 

Plan działań w zakresie edukacji Gminy Miejskiej Giżycko w latach 2011 – 2014

do pobrania w załączniku

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.10.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2011 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2330
25 października 2011 09:59 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zal_xiv_96_2011_plan_dzilan_edukacja_20112014.pdf] do dokumentu.
25 października 2011 09:59 (Małgorzata Kulas) - Usunięcie załącznika [zal_xiv_96_2011_plan_dzialan_ediukacja_20112014.doc] z dokumentu.
25 października 2011 09:57 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.